Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Университети

В множество университети се провежда обучение за конферентни преводачи

Задачата на ГД „Устни преводи“ е да създава възможност за многоезична комуникация при вземането на решения в ЕС, като предоставя качествени услуги в областта на устния превод. За да се гарантира наличието на достатъчен брой квалифицирани конферентни преводачи, ГД „Устни преводи“ предоставя помощ за обучение на ограничен брой курсове (в страните членки, страните кандидатки или дори в трети държави, когато това е оправдано от нуждите на институциите на ЕС), чиято програма и педагогически практики (полагат усилия да) спазват посочените по-долу критерии. Това сътрудничество може да започне и да приключи по всяко време.

Сътрудничество с университети в ЕС и страни кандидатки

Критерии за сътрудничество

Структура и организация на курса

Конферентният превод в международни организации е много специфичен и различен от други форми на езиково посредничество. Натрупаният в течение на много години опит в обучението в генералната дирекция и изпитите на висшисти доведе до заключението, че един курс по устен превод трябва да отговаря на много високи стандарти, ако целта е предаване на полезно професионално умение.

Доброто обучение по конферентен превод представлява силно селективен процес, който започва със скрининг на потенциала на кандидатите (владеене на майчиния език и чуждите езици, общуване, умения за представяне и анализ, общи познания и пр.), като този процес не е академичен и не цели изучаване на езици.

Затова университетите и другите висши учебни заведения (по-нататък наричани университетите) се насърчават да следват тези насоки, основани на учебната програма за европейската магистърска степен по конферентен превод (EMCI), разработена съвместно от водещи университети и институциите на ЕС:

  • Курсовете трябва да бъдат организирани на равнище бакалавърска или магистърска степен (за предпочитане независимо от езикови или преводачески департаменти)
  • Учебната програма и другата информация за курса трябва да бъдат публични и публикувани онлайн
  • Достъпът до курса следва да бъде открит за подходящи висшисти от всякакви области, които имат съответните езикови познания и успеят да преминат специален тест за пригодност. Критериите за приемане и за успешно завършване на курса трябва да се определят изцяло от принципи, свързани с качеството, а не с количеството
  • Курсовете трябва да се състоят основно от практически дейности както в областта на симултанния, така и на консекутивния превод
  • Обучението трябва да се предоставя от практикуващи професионалисти, за предпочитане акредитирани като конферентни преводачи в институциите на ЕС или други международни организации
  • Координаторът на курса също трябва да е практикуващ професионалист с педагогическа автономия, за да бъдат гарантирани тези условия, и да участва пряко в изготвянето и мониторинга на учебната програма за курса
  • Журитата на окончателните изпити трябва да бъдат съставени от преподаватели по програмата и външни оценяващи, които също са практикуващи конферентни преводачи
  • Завършващите курса трябва да издържат изпит и по двата вида устен превод, за да получат диплома
  • Качеството на подготовка на завършващите курса трябва да е подходящо, за да се отговори на изискванията на теста за акредитация в европейските институции

 

Нужди на службата

Когато курсът отговаря на очакваните стандарти, ГД „Устни преводи“ може да подкрепи усилията на университета, като предостави педагогическа и/или финансова помощ, което зависи от наличието на ресурси и от нейния план за приемственост и от нуждите от работна ръка. В момента нуждите на ГД „Устни преводи“ са покрити в достатъчна степен благодарение на сътрудничеството с изброените по-долу университети. Този списък ще бъде редовно актуализиран.

Когато курсът (все още) не отговаря на изискваните стандарти, ГД „Устни преводи“ може да си сътрудничи с него, ако е необходимо заедно с местните органи, когато това е от значение за безпроблемната работа на службите на ЕС за устни преводи.

Сътрудничество с партньори в страни извън ЕС

Курсове за обучение по конферентен превод, организирани от университети в страни извън ЕС, също могат да бъдат включени в списъка във връзка с програми за международно сътрудничество и/или с оглед на нуждите на институциите на ЕС и техните служби за устни преводи.

Списък на университетите

Декларация за отказ от отговорност: включването в този списък не дава автоматично право на каквато и да е помощ на университетите, които организират курса. Европейската комисия не носи отговорност за качеството на обучението, предоставяно от посочените по-горе курсове.

Когато избирате курс, моля, обърнете внимание и на препоръките, публикувани от AIIC.

 

Конференция на ГД „Устни преводи“ с университетите

От 1996 г. насам ГД „Устни преводи“ всяка пролет организира конференция с университетите — нашата водеща ежегодна проява, в която участват заинтересовани страни от сферата на устните преводи: представители на университети партньори в страните от ЕС и страните кандидатки, Китай, Русия, Африка, Канада и САЩ, както и представители на международни организации и други европейски институции.

Основните цели на конференцията са повишаване на осведомеността за изискванията на ЕС във връзка с устния превод и предоставяне на актуална информация на участниците за най-новите развития, а също и създаване на платформа за контакти и провеждане на оживени дебати и обмен на информация по свързани с устния превод теми. 

Конференцията за 2019 г. се състоя на 4 и 5 април в Брюксел. 

 
 
Give feedback on this page

mandatory field