Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Накратко за конферентния превод

Какво представлява конферентният превод?

Определение

Международната асоциация на конферентните преводачи (AIIC) определя устния превод като устно предаване на значението на посланието на даден оратор на друг език на слушатели, които иначе не биха го разбрали. Конферентен превод се извършва на многоезични срещи, например между представители на национални правителства, международни или неправителствени организации.

В Европейската комисия конферентните преводачи могат да бъдат или щатни устни преводачи или устни преводачи на свободна практика, като могат да работят за Комисията, Съвета на министрите, Европейския съвет, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите или различни европейски агенции. По-голямата част от работата се извършва в Брюксел, но има и доста командировки, по време на които устните преводачи придружават министри или официални лица на срещи в чужбина.

Умения по устен превод

От какви умения се нуждае един устен преводач? Освен перфектно владеене на майчиния език и отлични познания по поне два или три други езика, устните преводачи трябва да притежават редица други умения и качества, като способност да анализират бързо послания и да ги предават ясно. Те също така трябва да бъдат издръжливи, да могат да работят в условия на напрежение и стрес и да притежават неизчерпаема любознателност, тъй като може да им се наложи да превеждат на срещи по всякакви теми. Генерална дирекция „Устни преводи“ е изготвила поредица от видеоклипове, в които се обяснява какво точно представлява устният превод и какво е нужно, за да имате успешна кариера на устен преводач.

В европейските институции се практикуват два основни вида устен превод, по-конкретно консекутивен превод, който се използва при по-малки по мащаб прояви, като при него преводачът си води бележки

и симултанен превод, при който устните преводачи превеждат в кабини в реално време. По-голямата част от работата се извършва по този начин.

Европейските институции също така излъчват в интернет някои прояви, така че можете да чуете на живо устните преводачи: 

Европейска комисия

Съвет на министрите

Европейски парламент

Комитет на регионите

Как да станете устен преводач

Както е посочено по-горе, за да имате успешна кариера на устен преводач, са необходими редица умения и качества. Тези умения и качества могат да бъдат усвоени чрез обучение в рамките на множество следдипломни курсове по конферентен превод в университети в Европа и извън нея.

Европейската комисия и Европейският парламент си сътрудничат тясно с консорциума за Европейска магистърска програма по конферентен превод, в който участват програми за следдипломно обучение по конферентен превод, придържащи се към определени стандарти.

Наемане на работа в институциите на ЕС

Можете да работите като преводач на свободна практика и щатен преводач за институциите на ЕС.