Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konsekutivtolkning

Vad är konsekutivtolkning? Vad innebär det?

Konsekutivtolkning

Det här är en kort beskrivning av konsekutivtolkning för dig som saknar expertkunskaper i ämnet. Beskrivningen är inte på något sätt heltäckande, men om du vill veta mer finns det många böcker om konsekutivtolkning i allmänhet och anteckningar i synnerhet.

Konsekutivtolkning innebär att tolken gör anteckningar medan talaren talar för att sedan kunna återge för publiken vad talaren har sagt. I allmänhet står eller sitter tolken nära talaren och för anteckningar i ett block och använder mikrofonen (om det finns någon) först när talaren är färdig.

För att vara en bra konsekutivtolk måste du vara en mycket aktiv lyssnare som kan analysera vad talaren säger, göra användbara anteckningar som stöd för minnet och sedan återge talet som om det var ditt eget på ditt aktiva språk.

Det här ska du göra:

1) Lyssna aktivt (förstå)

2) Analysera (föra strukturerade anteckningar)

3) Återge (kommunicera)

Det räcker inte med att förstå det passiva/främmande språket.

En konsekutivtolk måste först lära sig att lyssna aktivt. Det kan låta enkelt, men tolkar lyssnar på en talare på ett alldeles särskilt sätt (precis som psykoanalytiker lyssnar på ett speciellt sätt när patienterna pratar), eftersom syftet med lyssnandet är annorlunda. Tolkar lyssnar inte för att reagera på eller delta i konversationen, utan för att komma ihåg och återge talet på ett så korrekt och troget sätt som möjligt på ett annat språk (som en psykoanalytiker lyssnar efter ledtrådar som kan kasta ljus över patientens psykiska hälsa).

För att öva upp den här särskilda förmågan får tolkarna först lära sig att återge tal utan att ta anteckningar. I talarkivet finns det flera exempel på sådana tal i kategorierna för nybörjare. Först när man behärskar det kan man gå vidare och lära sig att ta anteckningar.

Anteckningarna ingår i ”analysdelen” där man t.ex. måste kunna prioritera information och skilja mellan primär och sekundär information, tydligt skriva ner vem som har sagt vad och när saker har hänt (vem, vad, när, var och hur) och talarens åsikt. I vårt utbildningsmaterial finns det ett helt kapitel om konsekutivtolkning. I internetbiblioteket Orcit finns moduler om konsekutivtolkning och en del av GD Tolknings utbildningsmaterial.

För att slutligen kunna återge vad du har hört måste du t.ex. ha ett bra korttidsminne, förstå dina anteckningar och kommunicera på ett engagerande sätt. Stresshantering och röstvård är också en viktig bit.

Alla de här färdigheterna måste övas in. Du kan inte arbeta som tolk bara för att du kan flera språk, det är mycket svårare än så. Många universitet har kurser i konferenstolkning.