Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Консекутивен превод

Какво представлява консекутивният превод? Какви са основните му характеристики?

Консекутивен превод

Това е кратко и неизчерпателно описание на консекутивния превод, предназначено за неспециалисти. За консекутивния превод като цяло и за воденето на записки по-конкретно са написани голям брой книги, в които може да се намери много по-подробна информация.

Консекутивният превод е вид устен превод, при който ораторът произнася реч (или няколко изречения), докато устният преводач си води бележки. След това устният преводач възпроизвежда казаното от оратора за публиката. Обикновено преводачът стои или седи близо до оратора, води си записки в бележник и използва микрофона (ако има такъв) едва след като ораторът е приключил и е негов ред да говори.

Добрите консекутивни преводачи трябва да могат да слушат активно, да анализират казаното, да си водят полезни бележки, които ще им помогнат да възстановят речта по памет, и да са способни да произнесат речта като своя собствена на активния си език.

Основните три действия са:

1) активно слушане (разбиране)

2) анализиране (водене на структурирани записки)

3) възпроизвеждане (комуникиране)

Използват се редица различни умения, надхвърлящи разбирането на пасивния/чуждия език.

Консекутивният преводач трябва най-напред да се научи да слуша активно. Това може би звучи лесно, но устните преводачи слушат по доста по-различен начин от другите хора (също както психоаналитиците слушат по специален начин своите пациенти), тъй като целта на слушането е различна. Устните преводачи не слушат, за да отговорят или да се присъединят към разговора, а за да могат да запомнят и възпроизведат точно и вярно на друг език какво е било казано (както психоаналитиците слушат, за да доловят признаци за психическото състояние на своя пациент).

За да научат това специално умение, устните преводачи най-напред се учат да възпроизведат дадена реч без записки. В хранилището за речи има редица примери за този вид речи в раздела за начинаещи. Едва след като усвоят този етап, преводачите могат да започнат да учат как да си водят записки.

Воденето на бележки е част от втората фаза на анализ, при която е важно умението да се приоритизира информацията и да се различава съществената от несъществената информация, да се записва ясно кой какво е казал, кога и къде са се случили събитията, какво е мнението на оратора и т.н. На страницата SCICtrain има цяла глава, посветена на консекутивния превод. На уебсайта ORCIT има модули за консекутивния превод, а някои от учебните материали на ГД „Устни преводи“ също са достъпни на тази платформа.

Третата и последна фаза на възпроизвеждане на това, което сте чули, отново изисква редица различни умения — достъп до краткосрочната памет, разчитане на бележките, говорене по увлекателен начин и др. Управлението на стреса и грижата за гласа също са важна част от това.

Всяко едно от тези умения трябва да бъде усвоено. За да бъдете устен преводач, не е достатъчно просто да говорите повече от един език. Нещата са доста по-сложни от това. Множество университети предлагат курсове по конферентен превод.