Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konzekutívne tlmočenie

Čo je to konzekutívne tlmočenie? Čo obnáša?

Konzekutívne tlmočenie

Tento článok predstavuje veľmi stručný opis konzekutívneho tlmočenia pre širokú verejnosť a nestanovuje si za cieľ poskytnúť úplný obraz o téme. O konzekutívnom tlmočení ako takom aj konkrétne o tlmočníckom zápise existuje množstvo publikácií, kde možno nájsť podrobnejšie informácie.

Konzekutívne tlmočenie je taký druh tlmočenia, pri ktorom rečník prednesie prejav (alebo niekoľko viet) a tlmočník si zatiaľ robí zápis alebo notáciu. Potom rečníkov prejav zreprodukuje publiku. Tlmočník zvyčajne stojí alebo sedí blízko rečníka a má pri sebe pero a zápisník, do ktorého si robí notáciu. Keď rečník dorozpráva, tlmočník si vezme mikrofón (ak treba) a prednesie príslušnú časť prejavu.

Kvalitný konzekutívny tlmočník musí vedieť aktívne počúvať rečníkov prejav, analyzovať ho, urobiť si výstižný zápis, ktorý mu v pamäti osvieži prejav, čo si vypočul a napokon musí vedieť tento prejav predniesť rovnako prirodzene ako znel v origináli.

Konzekutívne tlmočenie pozostáva z troch hlavných činností:

1) aktívne počúvanie (porozumenie)

2) analýza (štruktúrované poznámky)

3) reprodukcia (komunikácia)

Okrem znalosti pasívneho či cudzieho jazyka sa pri konzekutívnom tlmočení zapája mnoho iných zručností.

Konzekutívny tlmočník sa musí v prvom rade naučiť aktívne počúvať. To môže znieť ako samozrejmosť, ale tlmočníci počúvajú úplne inak ako ostatní (rovnako ako psychoanalytici, ktorí tiež počúvajú špeciálnym spôsobom), pretože počúvajú s iným cieľom. Tlmočníci nepočúvajú konverzáciu, aby na ňu reagovali alebo sa do nej zapojili, ale preto, aby si ju dokázali zapamätať a presne a verne ju zreprodukovať v inom jazyku (psychoanalytici sa zase snažia zachytiť signály o mentálnom stave pacienta).

Aby sa tlmočníci naučili túto špeciálnu zručnosť, najprv musia vedieť zreprodukovať prejav bez zápisu. Depozitár prejavov obsahuje mnoho príkladov takéhoto druhu prejavov, a to v základnej kategórii a v kategórii pre začiatočníkov. Keď túto zručnosť získajú, začnú sa učiť notáciu.

Zápis predstavuje súčasť druhej fázy – analýzy. Vyžaduje si schopnosť triediť informácie a odlišovať primárne informácie od sekundárnych, aby si tlmočník dokázal zreteľne zaznamenať, kto čo povedal, kedy sa čo stalo (kto, čo, kedy, kde, ako), rečníkov názor, a iné. Na webovej stránke SCICtrain obsahujúcej informačné videá nájdete celú kapitolu venovanú konzekutívnemu tlmočeniu. Webová stránka ORCIT ponúka moduly konzekutívneho tlmočenia a aj niektoré materiály odbornej prípravy Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie.

Tretia a posledná fáza, teda reprodukcia toho, čo si tlmočník vypočul, si tiež vyžaduje množstvo rôznych zručností, ako napríklad schopnosť vybaviť si informácie z krátkodobej pamäte, porozumieť vlastným poznámkam či prejav pútavo podať, a to zďaleka nie je všetko. V tejto fáze je dôležité aj zvládanie stresu a práca s hlasom.

Všetky tieto zručnosti sa však treba naučiť. Človek sa nestane tlmočníkom len preto, že hovorí aspoň dvoma jazykmi, v skutočnosti je to oveľa náročnejšie. Existuje tiež množstvo univerzít, ktoré ponúkajú semináre konferenčného tlmočenia.