Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Simultantolkning

Vad är simultantolkning? Vad innebär det?

Simultantolkning

Det här är en kort beskrivning av simultantolkning för dig som saknar expertkunskaper i ämnet. Beskrivningen är inte på något sätt heltäckande. Om du vill veta mer finns det många böcker om simultantolkning.

Simultantolkning innebär att en tolk tolkar det som sägs samtidigt (simultant) till ett språk som åhörarna förstår.Simultantolkar arbetar oftast i ett tolkbås, men de kan också använda bärbar tolkutrustning och tolka utanför båset eller utföra så kallad visktolkning.

Alla de färdigheter som nämns i avsnittet om konsekutivtolkning gäller också för simultantolkning.

Det man ska göra är i stort sett detsamma:

1. Lyssna aktivt (förstå)

2. Analysera (strukturera budskapet)

3. Återge (kommunicera)

Skillnaden är att alla de här tre sakerna måste ske samtidigt (simultant).

Det betyder att en skicklig simultantolk utöver de färdigheter som beskrivs i avsnittet om konsekutivtolkning – t.ex. att vara bra på att lyssna på ett särskilt sätt, prioritera information och skilja mellan primär och sekundär information, aktivera korttidsminnet och kommunicera – också måste kunna förutse vad talaren kommer att säga (särskilt när syntaxen i talarens språk skiljer sig mycket från det språk man tolkar till). Dessutom är det ännu viktigare för en simultantolk att kunna bevara lugnet under hård press och klara av att hantera stress.

Simultantolkarnas aktiva språk är också under större press eftersom de ska tala samtidigt som de lyssnar och analyserar. Så behovet av utomordentliga kunskaper i modersmålet eller andra aktiva språk är ännu större än för konsekutivtolkning. Risken för ”interferens” från det passiva (hörda) språket till det aktiva (talade) språket är också större, så simultantolkarna måste vara extremt noga med vad de säger. De måste t.ex. vara extra uppmärksamma på ”falska vänner” och ibland frångå den ursprungliga syntaxen genom att t.ex. dela upp långa meningar i kortare.

Det förklarar varför tolkstuderande först lär sig att tolka konsekutivt eftersom det är där de lär sig de färdigheter som är viktigast för att bli en bra tolk. Det är samma färdigheter som används i simultantolkning, men den typen av tolkning är svårare och mer komplex.

Alla de här färdigheterna måste övas in. Du kan inte arbeta som tolk bara för att du kan flera språk, det är mycket svårare än så. Många universitet har kurser i konferenstolkning.

För simultantolkning finns det också en lång (ej uttömmande) lista med resurser på den här plattformen:

Talarkiv (för att öva på tal)

Utbildningsmaterial från GD Tolkning

Orcit

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field