Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Simultánne tlmočenie

Čo je to simultánne tlmočenie? Čo to zahŕňa?

Simultánne tlmočenie

Tento článok predstavuje veľmi stručný opis simultánneho tlmočenia pre širokú verejnosť a nestanovuje si za cieľ poskytnúť úplný obraz o téme. Na túto tému bolo napísaných veľké množstvo kníh, v ktorých možno nájsť podrobnejšie informácie.

Simultánne tlmočenie je spôsob tlmočenia, pri ktorom rečník prednesie prejav a tlmočník preformuluje prejav do jazyka, ktorému jeho poslucháči rozumejú, v rovnakom čase (alebo simultánne). Simultánni tlmočníci pracujú v tlmočníckej kabíne (aj keď môžu využívať aj prenosné tlmočnícke zariadenie bez kabíny) alebo šepkanie (šušotáž).

Všetky zručnosti uvedené v rámci konzekutívneho tlmočenia platia pre simultánne tlmočenie.

Tri hlavné činnosti sú takisto v podstate rovnaké:

1) aktívne počúvanie (porozumenie)

2) analýza (štruktúrovanie správy)

3) reprodukcia (komunikácia)

Rozdiel v porovnaní s konzekutívnym tlmočením je v tom, že pri simultánnom tlmočení sa všetky tieto veci musia stať v rovnakom čase (alebo simultánne).

To znamená, že okrem zručností uvedených pri konzekutívnom tlmočení – teda osobitný spôsob počúvania, uprednostňovanie informácií a rozlišovanie medzi primárnymi a sekundárnymi informáciami, aktivácia krátkodobej pamäte, komunikácia atď. – musí dobrý simultánny tlmočník vedieť aj predvídať, čo môže rečník povedať (najmä ak jazyk, ktorým hovorí, má veľmi odlišnú syntaktickú štruktúru ako jazyk, do ktorého sa tlmočí). Schopnosť zostať pokojný pod tlakom a byť odolný voči stresu sa pri simultánnom tlmočení vyžaduje ešte viac.

Aktívny jazyk tlmočníka je zároveň pod väčším tlakom pri simultánnom tlmočení, keďže hovorí, počúva a analyzuje súčasne. Potreba vynikajúceho materinského jazyka alebo aktívnych jazykových zručností je v tomto prípade teda ešte intenzívnejšia ako pri konzekutívnom tlmočení. Možnosť „interferencie“ z pasívneho (počutého) jazyka do aktívneho (hovoreného) jazyka je takisto väčšia pri simultánnom tlmočení, čiže tlmočníci musia svojmu výstupu venovať ešte väčšiu pozornosť. Môže ísť o opustenie pôvodnej syntaxe, rozkúskovanie dlhých viet na krátke a vyhýbanie sa „falošným priateľom“.

To vysvetľuje, prečo sa nováčikovia učia najskôr konzekutívne tlmočenie, keďže práve tam sa učia kľúčové zručnosti potrebné na tlmočenie. Pri simultánnom tlmočení sa využívajú presne tie isté zručnosti, ale s pridanou úrovňou zložitosti a náročnosti.

Všetky tieto zručnosti sa však treba naučiť. Človek sa nestane tlmočníkom len preto, že hovorí aspoň dvoma jazykmi, v skutočnosti je to oveľa náročnejšie. Existuje aj množstvo univerzít, ktoré ponúkajú semináre konferenčného tlmočenia.

Pre simultánne tlmočenie je na tejto platforme takisto uvedený veľký počet zdrojov (neúplný zoznam):

Archív prejavov (pre praktické prejavy)

Školiace materiály GR pre tlmočenie

ORCIT

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field