Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Симултанен превод

Какво представлява симултанният превод? Какви са основните му характеристики?

Симултанен превод

Това е кратко и неизчерпателно описание на симултанния превод, предназначено за неспециалисти. По тази тема са написани голям брой книги, в които може да се намери много по-подробна информация.

Симултанният превод е начин за устен превод, при който говорещият прави изказване, а преводачът преформулира в същото време (или едновременно с говорещия) речта на език, който неговата аудитория разбира.Симултанните преводачи работят в кабина за устен превод, но могат да използват и преносимо оборудване за устен превод без кабина) или да превеждат „на ухо“(chuchotage).

Всички умения, посочени за консекутивния превод, се прилагат и за симултанния превод.

Трите основни действия също са по същество едни и същи:

1) активно слушане (разбиране)

2) анализиране (структуриране на съобщението)

3) възпроизвеждане (комуникиране)

Разликата с консекутивния превод е, че при симултанния превод всички тези неща трябва да се случват едновременно.

Това означава, че освен уменията, изброени при консекутивния превод, представляващ специален начин за слушане, приоритизиране на информацията и разграничаване между първична и вторична информация, активиране на краткосрочна памет, комуникация и др., добрият симултанен преводач също трябва да е в състояние да предвиди какво може да каже ораторът (особено когато езикът, на който говори ораторът, има много различна синтактична структура от този, на който се превежда). Способността за запазване на спокойствие под напрежение и устойчивостта на стрес са още по-необходими при симултанния превод.

Активният език на устния преводач също е подложен на по-голям натиск при симултанния превод, тъй като той говори едновременно със слушането и анализирането. Затова необходимостта от отлично владеене на майчиния език и активни езикови умения е дори още по-голяма в случая, отколкото при консекутивния превод. Възможността за „вмешателство“ от пасивния (чутия) език в активния (говоримия) език също е по-голяма при симултанния превод, така че устните преводачи трябва да обръщат още по-голямо внимание на възпроизведеното. Това може да означава отдалечаване от първоначалния синтаксис, разделяне на дълги изречения на кратки и избягване на подвеждащите чуждици.

Ето защо стажантите по устен превод първо изучават консекутивен превод, тъй като по този начин те усвояват основните умения, необходими за устния превод. При симултанния превод се използват същите умения, но с някои допълнителни нива на сложност и трудност.

Всяко едно от тези умения трябва да бъде усвоено. За да бъдете устен преводач, не е достатъчно просто да говорите повече от един език. Нещата са доста по-сложни от това. Множество университети предлагат курсове по конферентен превод.

За симултанния превод има голям брой ресурси, изброени (неизчерпателно) на тази платформа:

Хранилище за речи (за практикуване на изказвания)

Материали за обучение на ГД „Устни преводи“

Публична онлайн библиотека ORCIT

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field